canlı destek

Azami süreleri sona eren 4. sınıf öğrencilerinin ek süre ve ek sınav hakkı başvuruları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri çin öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (Değişik cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeleri ve her dönem başında kayıtlarını yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir. (Ek cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir" denilmektedir.

Yine aynı kanunun geçici 67. Maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz" hükmü amirdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.07.2015 tarih ve 41302 sayılı yazısında da "azami sürelerin başlangıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim döneminin güz yarıyılından itibaren hesaplanmasına" karar verildiği bildirilmiştir.

Buna göre;

1-2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Bölümünüz öğrencilerinden, son sınıfta olup azami sürelerini dolanlardan, 5 ve altında dersi olanların sadece ek süre hakkından (4 yarıyıl) yararlanmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeyi,

2-Yine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Bölümünüz öğrencilerinden, son sınıfta olup azami sürelerini dolanlardan, 5 ve altında dersi olanların ek süre hakkı (4 yarıyıl) kullanmak istemeyenler ile 5 ve üstünde dersi olanların ek sınav hakkı kullanmak isteyenlerin Ek-1 dilekçeyi, Fakültemiz web syfasından https://muhfak.ege.edu.tr/tr-2859/ogrenci_isleri_formlari.html linginden word ortamında doldurmaları, daha sonra pdf çevirerek 19.10.2021 - 22.10.2021 tarihleri arasında http://kimlik.ege.edu.tr adresinde bulunan "Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri" sekmesine yüklemeleri, başvuran öğrencilerin kesin olarak ek süre yada ek sınav haklarından yararlanacakları anlamına gelmediği, başvurulan Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi tarafından incelendikten sonra kesinlik kazanacağı, ek sınavların ne zaman ve ne şekilde yapılacağı daha sonra belirlenecektir.

 

Ek:

1- Ek-1 (Dilekçe ek sınavları için)

2- Ek-2 (Dilekçe ek süre için)

 

Dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ